Πολιτική Διαχείρησης Ποιότητας 2014

ISO 9001

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2014

Η βασική πολιτική ποιότητας, η οποία αποτελεί γνώμονα για τον προγραμματισμό όλων των
ενεργειών της “Ανοδική Services”, συνοψίζεται στα ακόλουθα:

 • Συμμόρφωση στις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008.
 • Συνεχή διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες.
 • Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρείας μας καλύπτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του πελάτη
 • Τη χρησιμοποίηση της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για την συνεχή ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών και την ελαχιστοποίηση του κόστους.
 • Τήρηση των προγραμμάτων τηρώντας συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα και όρους.

Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία έχει θέσει τους παρακάτω στόχους:

 • Επενδύσεις σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις.
 • Ελαχιστοποίηση των μη συμμορφώσεων.
 • Περιορισμό των παραπόνων.
 • Συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας του προσωπικού με στόχο
 • την αποτελεσματική και δημιουργική εργασία.

Για την μεθόδευση των παραπάνω Η εταιρεία διασφαλίζει ότι:

 1. Διαθέτει άρτιο εξοπλισμό, τον οποίο ελέγχει και συντηρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα
 2. Εκπαιδεύει συστηματικά και αναβαθμίζει το προσωπικό του ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση
 3. Επεξεργάζεται τις μη συμμορφώσεις / αποκλίσεις και εντοπίζει τις αιτίες τους για δρομολόγηση διορθωτικών ενεργειών
 4. Διατηρεί τα αρχεία ενός έργου αφενός μεν για αντιμετώπιση κάθε μεταγενέστερης απάντησης ή αμφισβήτησης που τυχόν θα προκύψει αφετέρου για συγκριτικά στοιχεία σε άλλη εργασία.

Η επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας καθώς και η επίτευξη
των παραπάνω στόχων, ανασκοπείται περιοδικά με σκοπό την λήψη των εκάστοτε
αναγκαίων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:
Ημερομηνία: 15/01/2014

Για άμεση επικοινωνία μπορείτε να καλέσετε στο,

Αθήνα: 210 27 11 067 – Θεσ/νίκη: 2310 24 1035

Επικοινωνήστε μαζί μας!