Πιστοποιήσεις

 

Η Ανοδική Services δημιούργησε κι εφαρμόζει τέσσερα σύγχρονα και δυναμικά Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας: Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Παρεχομένων Υπηρεσιών, Περιβαλλοντικής ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων προσαρμοσμένα στον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της εταιρίας, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς και για τα οποία η διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται ως προς την τήρηση και υλοποίησή τους και την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.

Θέτουμε στόχους που σχετίζονται με την εσωτερική πειθαρχία ως προς τις προδιαγραφές των συστημάτων και, σύμφωνα με τη γνώμη των πελατών μας, ως προς τον βαθμό ικανοποίησης των απαιτήσεών τους. Η σημασία και ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω συστημάτων που εφαρμόζει η εταιρία μας, γίνονται γνωστά και κατανοητά από όλα τα στελέχη της εταιρίας μας, σε όλες τις βαθμίδες, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και επικοινωνίας.

 

 

ISO 9001:2008

Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών είναι το πρώτο που απέκτησε η Ανοδική Services το 2003. Αποτελείται από διαδικασίες και οδηγίες που έχουν σαν σκοπό την προτυποποίηση και την διασφάλιση ενός επιπέδου παροχής υπηρεσιών. Τηρούμε με αυστηρότητα όλες τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες και προσθέτουμε κάθε νέα δραστηριότητα στο σύστημα ποιότητας.

Διαβάστε εδώ την πολιτική ποιότητας

ISO 14001:2004

Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα έχει επίπτωση στο περιβάλλον. Οι παρεχόμενες δραστηριότητες της Ανοδικής Services συνδέονται με τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και λόγω αυτού προβήκαμε στην πιστοποίηση κατά ISO 14001. Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης διασφαλίζει, ότι από την επιχειρηματική δραστηριοποίηση της εταιρίας δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα ανακύκλωσης, τόσο στην έδρα της εταιρίας, όσο και στους πελάτες μας.

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά και αναλώσιμα καθαρισμού έχουν εγκρίσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους και όλα τα απολυμαντικά από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Οι προμηθευτές μας είναι με τη σειρά τους, πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 & 14001 και μέσω αυτού διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Διαβάστε εδώ την πολιτική ποιότητας

 

ISO 22000:2005

Η Συνεχής Βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και του Συστήματος Διαχείρισης της ασφάλειας των Τροφίμων αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης της επιχείρησης και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτή. Η Ανοδική Services τηρώντας τη δέσμευσή της για ποιοτικές υπηρεσίες στον τομέα της εστίασης, πιστοποιεί όλες τις δραστηριότητές της κατά ISO 22000, διασφαλίζοντας την υγεία του καταναλωτή.

Η Διοίκηση της Ανοδικής Services καθορίζει Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων και Αντικειμενικούς Στόχους για την ασφάλεια των τροφίμων που παράγει, μέσω των οποίων επιτυγχάνει, αφενός την αναγνώριση και την αξιολόγηση και αφετέρου τον έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων στη διάθεση έτοιμων γευμάτων σε ασθενείς νοσοκομείου και στη διάθεση ροφημάτων & συσκευασμένων προϊόντων μέσω αυτόματων πωλητών.

Διαβάστε την πολιτική ασφάλειας τροφίμων εδώ

OHSAS 18001:2007

Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της Ανοδικής Services. Η εταιρία μας ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ενώ παράλληλα δεσμεύεται για τη συμμόρφωση της προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις λοιπές κοινοτικές απαιτήσεις. Μια από τις αξίες της εταιρίας μας αποτελεί η διασφάλιση άριστου εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους και τους πελάτες μας. Έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας και τον εξοπλισμό, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχήματος εν ώρα εργασίας. Επιπλέον, το σύνολο του προσωπικού μας εκπαιδεύεται τόσο από εσωτερικό εκπαιδευτή όσο και από τον ιατρό εργασίας της εταιρίας σε θέματα ατομικής προστασίας.

Διαβάστε εδώ την πολιτική ασφάλειας στην εργασία

 

 

ISO 26000

ISO 26000

Κάθε επιχείρηση οφείλει να έχει ένα δομημένο πρόγραμμα διαχείρισης της κοινωνικής ευθύνης μέσω του οποίου να προσφέρει στην κοινωνία και σε κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη. Μετά την επιτυχημένη επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε από την TUV AUSTRIA HELLAS η εταιρία μας έλαβε τη πιστοποίηση για το ISO 26000 που αναφέρεται στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Βασικές αρχές που τη διέπουν είναι η Διαφάνεια, ο Σεβασμός των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, ο σεβασμός των Διεθνών κανόνων συμπεριφοράς, η τήρηση της Νομοθεσίας και η ηθική συμπεριφορά απέναντι σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της κοινωνίας.

 

Εκπαίδευση

Η συμμετοχή μας σε εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελεί την απόλυτη επιδίωξη μας, καθώς η εκτέλεση ενός έργου προϋποθέτει γνώσεις, εμπειρίες και συνεχή κατάρτιση με στόχο τη διατήρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας στα επίπεδα που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη και ταυτόχρονα αποτελεί τον μοναδικό τρόπο βελτίωσης του τελικού αποτελέσματος.

Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, η εταιρία μας παρέχει στους εργαζόμενούς της ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το όποιο διακρίνεται:

  • Σε θέματα επαγγελματικού καθαρισμού καθώς και στην μεθοδολογία της εργασίας τους : Οι επόπτες μας είναι πιστοποιημένοι από το Βρετανικό Ινστιτούτο της Επιστήμης του καθαρισμού (British Institute of Cleaning Science – BICS) με το Πιστοποιητικό COPC (Cleaning Operators Proficiency Certificate) ώστε να παρέχουν ολοκληρωμένες και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες καθαριότητας.Όλο μας το προσωπικό έχει παρακολουθήσει το εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που αφορά τις ανάγκες καθαριότητας των νοσοκομειακών χώρων, το οποίο αναπτύξαμε σε συνεργασία με την επιτροπή λοιμώξεων και την επόπτρια δημόσιας υγείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν».
  • Στη χρήση και τον χειρισμό υλικών καθαρισμού και τεχνικού εξοπλισμού: Εκπαίδευση από το τμήμα ποιότητας της εταιρίας μας που περιλαμβάνει Επόπτη Δημόσιας Υγείας, πιστοποιημένο εκπαιδευτή ΕΦΕΤ κάτοχο μητρώου ΛΑΕΚ και εκπαιδευτή ενηλίκων ΕΟΠΕΠ, Τεχνολόγο Τροφίμων-Γεωπόνο, πιστοποιημένο εκπαιδευτή ΕΦΕΤ και κάτοχο μητρώου ΛΑΕΚΕπιτροπές Λοιμώξεων Δημοσίων Νοσοκομείων, Προμηθεύτριες εταιρείες χημικών προϊόντων, Προμηθεύτριες εταιρίες μηχανημάτων και εξοπλισμού
  • Σε θέματα διοικητικής λειτουργίας, συστημάτων ποιότητας και διαδικασιών με βάση το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008, το οποίο διενεργεί ο υπεύθυνος ποιότητας της εταιρίας.
  • Σε θέματα επιμελούς εμφάνισης, επαγγελματικής συμπεριφοράς και κανόνων συμπεριφοράς από τους Υπευθύνους Έργων της εταιρίας μας.
  • Σε θέματα επαγγελματικών κινδύνων και σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας OHSAS 18001: Εκπαίδευση από εξωτερικό συνεργάτη Τεχνικό Ασφαλείας σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας στην εργασία υποχρεωτικό για το σύνολο του προσωπικού μας μια φορά ετησίωςΕκπαίδευση από εξωτερικό συνεργάτη Ιατρό Εργασίας σε θέματα υγείας στην εργασία και τις πρώτες βοήθειες
  • Οδηγίες Προφύλαξης από τις χαμηλές Θερμοκρασίες

 

Για άμεση επικοινωνία μπορείτε να καλέσετε στο,

Αθήνα: 210 27 11 067 – Θεσ/νίκη: 2310 24 1035

Επικοινωνήστε μαζί μας!