Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων 2014

ISO 22000

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014

Η Διοίκηση της Ανοδική Services καθορίζει Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων και Αντικειμενικούς Στόχους για την ασφάλεια των τροφίμων που παράγει μέσω των οποίων επιτυγχάνει αφενός την αναγνώριση και αξιολόγηση και αφετέρου τον έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων στην διάθεση έτοιμων γευμάτων σε ασθενείς νοσοκομείου και στη διάθεση ροφημάτων & συσκευασμένων προϊόντων μέσω αυτόματων πωλητών.

“Η Συνεχής Βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και του Συστήματος Διαχείρισης της ασφάλειας των Τροφίμων αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης της επιχείρησης και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτή”

Ο έλεγχος της εφαρμογής του Συστήματος Διαχειρίσεις της Ασφάλειας των Τροφίμων ανατίθεται στον Συντονιστή της Ομάδας HACCP, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης.
Η διοίκηση της εταιρείας:

  • Ορίζει ως Πεδίο Εφαρμογής του συστήματος HACCP το σύνολο των σταδίων των απαιτούμενων δράσεων και συστηματικών ελέγχων όλων των βημάτων, από την παραλαβή των φαγητών μέχρι την διάθεση των προϊόντων στους ασθενείς.
  • Προσδιορίζει ότι η Πολιτική της εταιρείας «Ανοδική Services» ανταποκρίνεται και είναι σύμφωνη με τους στόχους της εταιρείας, δηλαδή εστιάζεται στην ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην ΔΙΑΘΕΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ.
  • Πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ ISΟ 22000:2005, όντας παράλληλα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της εταιρείας.
  • Η διοίκηση της εταιρείας δηλώνει ότι δεσμεύεται εφεξής:
  • Να λαμβάνει συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της πολιτικής, με την πιστή εφαρμογή του Συστήματος HACCP, την ανασκόπηση του, την διόρθωση του και τη συνεχή βελτίωση του.
  • Να τηρεί πιστά την νομοθεσία που διέπει την συγκεκριμένη δραστηριότητα καθώς και τους νόμους περί υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων [ΚΑΝ 178/2002/ΕΕ, ΚΑΝ 852/2004/ΕΕ, ΚΥΑ 15523/2006 και Υ1γ/96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τ.β./2012), για την οποία έγινε διόρθωση σφαλμάτων με το ΦΕΚ 3007/τβ/13-11-2012].
  • Φροντίζει για την έγκαιρη επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση εμφάνισης οποιουδήποτε προβλήματος το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίμων.

Ο Γεν. Διευθυντής – Διαχειριστής
Νικόλαος Νιαβής
15-01-2014

Για άμεση επικοινωνία μπορείτε να καλέσετε στο,

Αθήνα: 210 27 11 067 – Θεσ/νίκη: 2310 24 1035

Επικοινωνήστε μαζί μας!