Ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας του Κτηρίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο Ηράκλειο Κρήτης

Ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας του Κτηρίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο Ηράκλειο Κρήτης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, από τις 27 Δεκεμβρίου 2021 μας ανατέθηκε η σύμβαση παροχής καθαριότητας του Kτηρίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν τον Καθαρισμό και την Συντήρηση όλων των χώρων γραφείων, ιατρείων, αίθουσες συσκέψεων, υποδοχή θεραπευομένων, γραφείο γραμματείας καθώς και όλους τους χώρους υγιεινής.

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995. Ο ΟΚΑΝΑ είναι ο μεγαλύτερος φορέας παροχής υπηρεσιών στον τομέα των εν γένει εξαρτήσεων, των εξαρτητικών συμπεριφορών και του εθισμού στην Ελλάδα και αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στη διαδικασία διαμόρφωσης και εισήγησης προτάσεων για τη χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής κατά των Ναρκωτικών.

Κύριοι πυλώνες δραστηριοποίησης του ΟΚΑΝΑ είναι η πρόληψη, η θεραπεία, η μείωση της βλάβης – άμεση πρόσβαση και η κοινωνική επανένταξη των ωφελούμενων.

Τον Οκτώβριο του 2020 διευρύνθηκε ο σκοπός του ΟΚΑΝΑ, εμπεριέχοντας πλέον όλες τις εν γένει εξαρτήσεις, τις εξαρτητικές συμπεριφορές καθώς και τον εθισμό.

Σύμφωνα λοιπόν με τον νέο Νόμο οι σκοποί του ΟΚΑΝΑ είναι:

  • Η συμβολή στο σχεδιασμό, την προώθηση, την εφαρμογή εθνικής πολιτικής και προγραμμάτων σχετικά με την πρόληψη της χρήσης και διάδοσης των ναρκωτικών, τη μείωση της βλάβης και τη θεραπεία, την επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων,
  • Η συμβολή στη μελέτη σε εθνικό επίπεδο του όλου προβλήματος των ναρκωτικών, του εθισμού και των εν γένει εξαρτήσεων για τον εντοπισμό των συγκεκριμένων αιτίων που οδηγούν τα άτομα και ιδίως τους νέους, στη λήψη ναρκωτικών, καθώς επίσης και η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης-Τράπεζας Πληροφοριών ως προς την εκάστοτε κατάσταση και έκταση του προβλήματος των ναρκωτικών στη χώρα,
  • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, κατά τρόπο ενιαίο και επιστημονικά υπεύθυνο, για τις συνέπειες από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και η ενθάρρυνση, ο συντονισμός και η εποπτεία κάθε ιδιωτικής πρωτοβουλίας που έχει σκοπό τη συμμετοχή στην αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς και της αντιμετώπισης των φαινομένων του εθισμού και των εν γένει εξαρτήσεων,
  • Η πρόταση και προώθηση αναγκαίων νομοθετικών, κοινωνικών και άλλων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή του προβλήματος των ναρκωτικών,
  • Η συνεργασία με αντίστοιχους συντονιστικούς ή ερευνητικούς φορείς σε οργανισμούς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς οργανισμούς, η μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών και η ενεργός συμμετοχή στις συναντήσεις που αυτοί οργανώνουν, με στόχο την εναρμόνιση της εθνικής πολιτικής προς εκείνη των ενωσιακών και διεθνών φορέων και,
  • Η σύνταξη εκθέσεων για την κατάσταση του προβλήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και για την πορεία των σχετικών εθνικών ερευνών και η κατάρτιση στατιστικών πινάκων με ανάλυση και αξιολόγηση αυτών και η υποβολή τους στο Υπουργείο Υγείας μαζί με προτάσεις για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Το 2018 το κτίριο της Μονάδας Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης (ΜΟΘΕ) του ΟΚΑΝΑ στο Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης επεκτάθηκε και στο νέο διώροφο κτίριο αναπτύχθηκαν τα γραφεία των θεραπευτών, το γραφείο του παθολόγου και μία αίθουσα συσκέψεων, ενώ στην υφιστάμενη πτέρυγα, λειτουργεί η υποδοχή των θεραπευομένων, η γραμματειακή υποστήριξη, καθώς και η χορήγηση του υποκατάστατου.