Πολιτική της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία 2014

OHSAS 18001

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2014

Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της ανοδική SERVICES. Η εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ενώ παράλληλα δεσμεύεται για τη συμμόρφωση της προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις λοιπές κοινοτικές απαιτήσεις.
Αντικείμενο της εταιρείας είναι παροχή υπηρεσιών:

  1. Γενικού καθαρισμού κτιρίων, λιμένων, αεροδρομίων, πόλεων, χώρων επεξεργασίας τροφίμων καθώς και πάσης φύσεως εσωτερικών & εξωτερικών χώρων.
  2. Διάθεση προσωπικού τραπεζοκομίας, μαγείρων, εργατών, βοηθητικού προσωπικού καθώς και πάσης φύσεως προσωπικού.
  3. Διάθεση προϊόντων μέσω αυτομάτων πωλητών.
  4. Αποκομιδή απορριμμάτων
  5. Παροχή συμβουλευτικών & εκπαιδευτικών υπηρεσιών

Η πιο πάνω αναφερόμενες Υπηρεσίες καλύπτουν τις απαιτήσεις της Εθνικής Νομοθεσίας και των εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων και παρέχονται από ειδικά συνεργεία της επιχείρησης τα οποία αποτελούνται από έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ώστε να εξασφαλίζεται η επαγγελματική εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών.
Η διοίκηση δεσμεύεται για την τήρηση του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής του, την οποία παρακολουθεί μέσω αντικειμενικών και ποσοτικοποιημένων δεικτών μέτρησης. Επιπλέον, η διοίκηση δεσμεύεται για την πρόληψη των ατυχημάτων & των επαγγελματικών ασθενειών αλλά και για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.
Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί και είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του συστήματος της υγείας και ασφάλειας στην εργασία κάνοντας παράλληλα συνεχείς προσπάθειες για την βελτίωση της επίδοσης του.
Κατά την ετήσια ανασκόπηση του συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία η παρούσα πολιτική είναι δυνατό να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας και με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας στην υγεία και την ασφάλεια. Η παρούσα πολιτική κοινοποιείται στους εργαζόμενους της εταιρείας, συνεργάτες και στους ενδιαφερόμενους τρίτους.

Ο Γεν. Διευθυντής
16/01/2014

Για άμεση επικοινωνία μπορείτε να καλέσετε στο,

Αθήνα: 210 27 11 067 – Θεσ/νίκη: 2310 24 1035

Επικοινωνήστε μαζί μας!