Περιβαλλοντική Πολιτική Ποιότητας 2014

ISO 14001:2004

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2014

Η Περιβαλλοντική Διαχείριση και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της ανοδική SERVICES.
Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) ενώ παράλληλα δεσμεύεται για τη συμμόρφωση της προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις λοιπές κοινοτικές απαιτήσεις, διαθέτοντας όλους τους απαραίτητους πόρους.

Αντικείμενο της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών:

 1. Γενικού καθαρισμού κτιρίων, λιμένων, αεροδρομίων, πόλεων, χώρων επεξεργασίας τροφίμων καθώς και πάσης φύσεως εσωτερικών & εξωτερικών χώρων.
 2. Διάθεση προσωπικού τραπεζοκομίας, μαγείρων, εργατών, βοηθητικού προσωπικού καθώς και πάσης φύσεως προσωπικού.
 3. Διάθεση προϊόντων μέσω αυτομάτων πωλητών.
 4. Αποκομιδή απορριμμάτων
 5. Παροχή συμβουλευτικών & εκπαιδευτικών υπηρεσιών

Η πιο πάνω αναφερόμενες Υπηρεσίες παρέχονται με πολύ μικρές επιδράσεις στο περιβάλλον και καλύπτουν τις απαιτήσεις της Εθνικής Νομοθεσίας και των εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων.

Η διοίκηση δεσμεύεται για την τήρηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής του, την οποία παρακολουθεί μέσω αντικειμενικών και ποσοτικοποιημένων δεικτών μέτρησης. Επιπλέον, δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την Περιβαλλοντική Διαχείριση.

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί και είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κάνοντας παράλληλα συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της επίδοσης του. Η διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την εκπαίδευση του προσωπικού.

Κατά την ετήσια ανασκόπηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η παρούσα πολιτική είναι δυνατό να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας και με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας στην Περιβαλλοντική Διαχείριση.

Για την πραγμάτωση του οράματος αυτού, η ανοδική SERVICES θέτει τους εξής στόχους:

 1. την συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λειτουργίας του μέσα από
  • την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων
  • την επιλογή περιβαλλοντικά φιλικών προμηθειών και
  • την πρόληψη της ρύπανσης,
 2. τη βελτίωση της έκτασης και ποιότητας της παρεχόμενης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ερευνητικής δραστηριότητας και
 3. την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού και την προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών συμπεριφορών γενικότερα.

Ο Γεν. Διευθυντής
16-01-2014

Για άμεση επικοινωνία μπορείτε να καλέσετε στο,

Αθήνα: 210 27 11 067 – Θεσ/νίκη: 2310 24 1035

Επικοινωνήστε μαζί μας!