Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

SA 8000:2014

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Όμιλος Ανοδική αποτελείται από τρεις επιμέρους Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης , ελληνικής ιδιοκτησίας με μοναδικούς μετόχους τα μέλη της οικογένειας Νιαβή (Ανοδική Services ΕΠΕ, Simply Food Catering ΕΠΕ & Ήφαιστος Security ΕΠΕ). Η φιλοσοφία των εταιρειών μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στα θέματα καθαριότητας, ασφάλειας και παροχής γευμάτων.

Ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών, αποτελούν προτεραιότητα για τον Όμιλο Ανοδική. Μαζί με την αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών μέσων, αποτελούν τον οδηγό κάθε συναλλαγής και επικοινωνίας με τους πελάτες μας και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για τον Όμιλο Ανοδική η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη προβλέπει τη μέριμνα για την κατά το δυνατόν ικανοποίηση των προσδοκιών όλων των ενδιαφερόμενων μερών (πελατών, εργαζομένων, προμηθευτών, τοπικών κοινωνιών κ.λπ.), με τρόπο εξισορροπητικό, προς όφελος της κοινωνίας και των εταιρειών του.

Ο Όμιλος Ανοδική έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού του σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας υπεύθυνες πρωτοβουλίες και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές αναφορικά με την παροχή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες του και την αειφόρο ανάπτυξή του, προς όφελος της κοινωνίας και των εργαζομένων του.

Ο Όμιλος Ανοδική στοχεύει στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, εφαρμόζει σύστημα ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους επιχειρηματικούς κινδύνους, με σκοπό τη διασφάλιση
των συμφερόντων των μετόχων. Αναπτύσσει διαδικασίες και λαμβάνει μέτρα τόσο για την ενίσχυση της διαφάνειας, όσο και για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της διαφθοράς. Ο Όμιλος Ανοδική ανεξάρτητος από τα επιμέρους συμφέροντα πελατών, μετόχων ή τρίτων και επίσης δεν υποστηρίζει ούτε επιχορηγεί πολιτικά κόμματα, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

Ο Όμιλος Ανοδική, στο πλαίσιο της προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο, μεριμνά για το ανθρώπινο δυναμικό του και το εργασιακό περιβάλλοντην προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Ο Όμιλος Ανοδική δεν εμπλέκεται και δεν υποστηρίζει τη χρήση της παιδικής εργασίας και της καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας. Επίσης δεν υποστηρίζει τις διακρίσεις στην πρόσληψη, την αμοιβή, την πρόσβαση στην
εκπαίδευση, την απόλυση ή τη συνταξιοδότηση με βάση τη φυλή, την καταγωγή, τη θρησκεία, την αναπηρία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις πολιτικές απόψεις, την ηλικία ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακρίσεις. Εμμένουμε στην αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, κοινωνικής προέλευσης και κοινωνικής θέσης ή γενετήσιου προσανατολισμού και εμπειρικών χαρακτηριστικών όπως οι δεξιότητες, η εκπαίδευση, το υπόβαθρο, κουλτούρα αλλά και γνωστικών, όπως ο τρόπος σκέψης, η προσωπικότητα και το στυλ.

Ο Όμιλος Ανοδική παρέχει στο προσωπικό του ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, καθώς επίσης το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι και της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Αναπτύσσει διαδικασίες και λαμβάνει μέτρα με σκοπό την διασφάλιση της διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς στα στελέχη αλλά και στο προσωπικό της εταιρείας. Αναγνωρίζουμε την πρόκληση της διαχείρισης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και  προσωπικής ζωής και το δικαίωμα ανάπαυσης και αναψυχής. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του. Αντιμετωπίζει το προσωπικό του με αξιοπρέπεια και σεβασμό, σέβεται τα ωράρια εργασίας, τις δημόσιες αργίες και τις βασικές αποδοχές και παροχές των εργαζομένων της.
Τηρεί ένα ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνο με τα Πρότυπα ISO 26000:2010 & SA 8000:2014.

Ο Όμιλος Ανοδική δεσμεύεται να διασφαλίζει σε όλες τις περιπτώσεις οι καταβαλλόμενες αποδοχές να καλύπτουν ή να υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του νόμου, διαμέσου συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όπου είναι
σκόπιμο. Φροντίζουμε ώστε οι εργαζόμενοι να αντιλαμβάνονται τις αποδοχές και τις παροχές τους, τόσο προ της πρόσληψης όσο και κατά την απασχόλησή τους. Δεν επιτρέπουμε κρατήσεις από τις αποδοχές (για τις δεδουλευμένες ώρες εργασίας) για πειθαρχικούς λόγους.

Ο Όμιλος Ανοδική δεσμεύεται για τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO 26000:2010 & SA 8000:2014 και σέβεται την Συνθήκη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), καθώς επίσης τη Διεθνή Δήλωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UN Human Rights Convention) και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ο Όμιλος Ανοδική δεσμεύεται για τη συμμόρφωση με την Εθνική Νομοθεσία και όλους τους ισχύοντες νόμους, τους οποίους οι εταιρείες του Ομίλου προσυπογράφουν. Η Πολιτική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εφαρμόζεται σε όλα ταστάδια παραγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών των εταιρειών του Ομίλου,
κατανοείται σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας – αρχής γενομένης από τη Διοίκηση και ανασκοπείται οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο. Η υλοποίηση της αποτελεί καθήκον όλων των εργαζομένων και των υπεύθυνων τμημάτων.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:
Ημερομηνία: 01/04/2022

 

Για άμεση επικοινωνία μπορείτε να καλέσετε στο,

Αθήνα: 210 27 11 067 – Θεσ/νίκη: 2310 24 1035

Επικοινωνήστε μαζί μας!